Module: CLAS3790 Greek TragedyAcademic year 2024 to 2025
Weeks: S8-S7 (12 Aug 2024 to 10 Aug 2025)
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Mon                                
CLAS2790/3790/LEC 1/01 JA Sarranito,Fabio
Weeks:
Roger Stevens LT 09 (8M.09) 1-11, 14-22, 23-24
     
Tue                                
CLAS2790/3790/LEC 2/01 JA Sarranito,Fabio
Weeks:
Roger Stevens LT 12 (10M.12) (Collaborative) 1-11, 14-22, 23-24
     
Wed                                          
Thu    
CLAS2790/3790/SMR 1/01 JA Sarranito,Fabio
Alternative times Weeks:
1-11, 14-22, 23-24
   
CLAS2790/3790/SMR 1/02 JA Sarranito,Fabio
Alternative times Weeks:
1-11, 14-22, 23-24
           
CLAS2790/3790/SMR 1/03 JA Sarranito,Fabio
Alternative times Weeks:
1-11, 14-22, 23-24
         
Fri                                          
Sat                                          
Sun